Obchodné podmienky predaja tovaru

OBCHODNÉ PODMIENKY PREDAJA TOVARU


1. Úvodné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky predaja tovaru (ďalej len "obchodné podmienky") spoločnosti AQUA 4U profistore s.r.o. so sídlom Kpt. Jaroša 3225, 276 01 Mělník, IČO: 08497753, DIČ: CZ08497753 (ďalej len "predávajúci") * upravujú podľa ustanovenia § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomná práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a kupujúcim (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.obchod-vtp.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

Predávajúci je podnikateľom v zmysle ust. § 420 Občianskeho zákonníka.

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ (právnická alebo fyzická osoba). Spotrebiteľom je v zmysle
ust. § 419 Občianskeho zákonníka každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná. Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom, so zámerom tak robiť sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Práva a povinnosti z týchto podmienok náleží kupujúcemu (ako spotrebiteľovi, tak i podnikateľmi), pokiaľ nie je v týchto podmienkach uvedené, prípadne z právnej úpravy nevyplýva, že určitá práva patrí kupujúcemu - spotrebiteľovi (viď napr. Článok 5 týchto podmienok).

Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú pred znením obchodných podmienok prednosť.

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť len v českom jazyku.

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň uzatvorenia zmluvy.

2 Kúpna zmluva

2.1 Prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obsahuje jeho označenie, ako opis hlavných vlastností tovaru. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu.

2.2 Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný území Slovenskej republiky. Pre prípad, kedy má byť tovar podľa požiadavky kupujúceho odošle mimo územia Slovenskej republiky, je potrebná výslovná dohoda o týchto nákladoch medzi predávajúcim a kupujúcim; bez tejto dohody nie je kúpna zmluva uzatvorená.

2.3 Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné, s výnimkou zjavné chyby, napr. Keď bude uvedená cena tovaru zjavne chybná a nesprávna a výrazne sa bude odlišovať od ceny porovnateľného tovaru. O tejto skutočnosti bude predávajúci obratom informovať kupujúceho.

2.4 Jednotlivé kúpne zmluvy sa uzatvárajú na základe elektronických objednávok kupujúceho, urobených na webovom rozhraní obchodu. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, potom návrhom na uzavretie zmluvy - ponukou je umiestnenie ponúkaného tovaru na webových stránkach predávajúceho. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim - spotrebiteľom; predávajúci je povinný bezodkladne potvrdiť prijatie tejto objednávky. Za prípadné chyby pri prenose dát predávajúci nenesie zodpovednosť. Kupujúci - spotrebiteľ nie je oprávnený v objednávke meniť podmienky ponuky predávajúceho, hoci by sa jednalo o nepodstatné zmeny. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľ, potom návrhom na uzavretie zmluvy je kupujúcim odoslaná objednávka; k uzavretiu kúpnej zmluvy v tomto prípade dochádza až doručením súhlasu predávajúceho (akceptácia) kupujúcemu s jeho návrhom.

2.5 Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil; v tejto fáze je kupujúcemu daný priestor na zistenie a opravovanie chýb vzniknutých pri zadávaní dát pred podaním objednávky. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

2.6 Predávajúci si vyhradzuje právo nedodať objednaný tovar v prípade vyčerpania zásob alebo straty schopnosti predávajúceho plniť. O tejto skutočnosti vyrozumie predávajúci kupujúceho bez zbytočného odkladu.

2.7 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.

2.8 Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že mu boli predávajúcim na jeho webovej stránke a v týchto obchodných podmienkach poskytnuté všetky povinné informácie a oznámenie podľa ust. § 1811 a § 1820 občianskeho zákonníka.

3 Cena tovaru a platobné podmienky

3.1 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi (viac na www.obchod-vtp.sk/platba-a-doprava):

v hotovosti na odbernom mieste na adrese AQUA 4U profistore s.r.o., Kpt. Jaroša 3225, 276 01 Mělník;
v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. Komerční banka a.s. 123-489920207/0100, CZ26 0100 0001 2304 8992 0207, KOMBCZPPXXX (ďalej len "účet predávajúceho")


3.2 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené dodaním tovaru.

3.3 Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 3.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

3.4 V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

3.5 V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

3.6 Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

3.7 Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.

4 Preprava a dodanie tovaru, cena dodania

4.0.1 V prípade, že si zákazník nevyberie na prepravu krehkej zásielky špeciálnu dopravu, nenesie predajca žiadnu zodpovednosť za poškodenie takejto zásielky!!!

4.1 V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

4.2 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný, v lehote, ktorá je uvedená pri jednotlivých tovaroch ako lehota dodania, najneskôr do 15 dní od uzavretia zmluvy. Ak je pri tovare uvedené, že je "skladom", odošle predávajúci tovar najneskôr do 3 pracovných dní.

4.3 V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. Ak neprevezme kupujúci tovar
v dohodnutej dobe, je predávajúci oprávnený potom, čo kupujúceho preukázateľne e-mailom upozorní a poskytne mu novú primeranú lehotu na prevzatie, tovar vhodným spôsobom predať. Náklady na uskladnenie a náklady márneho dodanie tovaru z dôvodu nedostatku súčinnosti na strane kupujúceho
v nevyhnutne nutné výške je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu započítať na výťažok predaja.

4.4 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

4.5 Objednaný tovar môže byť na území Slovenskej republiky dodaný týmito spôsobmi; kupujúci je oprávnený si zvoliť spôsob dodania (viac na www.obchod-vtp.sk/platba-a-doprava).

4.6 Podmienkou pre dodanie tovaru je prípadne prevedenie dohodnutého spôsobu platby na účet predávajúceho (pri platbe vopred, tzv. Na proforma faktúru):

4.7 Ak je tovar dodávaný na adresu dodania uvedenú v objednávke kupujúceho s dobierkou alebo bez dobierky podľa čl. 4.5 týchto obchodných podmienok je vec kupujúcemu (spotrebiteľovi) odovzdaná (dodaná) v okamihu, keď mu ju dopravcu odovzdá. To neplatí v prípade, keď dopravca určil kupujúci, bez toho aby mu bol predávajúcim ponúknutý; v týchto prípadoch je tovar odovzdané kupujúcemu odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho a umožnením, aby kupujúci platnil voči dopravcovi práva z prepravnej zmluvy (§ 2090 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

5 Poučenie kupujúceho - spotrebiteľa o práve na odstúpenie od zmluvy

Pro odstoupení od kupní smlouvy postupujte dle obchodních podmínek a využijte formuláře: https://www.obchod-vtp.cz/formular-pro-odstoupeni-od-kupni-smlouvy

5.1 Kupujúci - spotrebiteľ berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemôže ako spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy:

a) o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy
b) o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy
c) o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa
d) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu
e) o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom
f) o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov
g) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť
h) o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal
i) o dodávke novín, periodík alebo časopisov
j) o ubytovaní, doprave, stravovanie alebo využitie voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne
k) uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby
l) o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

5.2 Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 obchodných podmienok či o iný prípad, keď nemožno od zmluvy odstúpiť, má kupujúci - spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od zmluvy odstúpiť.

5.3 Kupujúci - spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy beží 14 dňová lehota odo dňa nasledujúceho po dni, keď spotrebiteľ alebo spotrebiteľom určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevezme tovar. V prípade uzatvorenia zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí tovaru beží 14 dňová lehota odo dňa nasledujúceho po dni, keď spotrebiteľ alebo spotrebiteľom určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevezme poslednú dodávku tovaru. V prípade uzatvorenia zmluvy na pravidelné dodávky tovaru počas vymedzeného obdobia beží 14 dňová lehota odo dňa nasledujúceho po dni, keď spotrebiteľ alebo spotrebiteľom určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevezme prvú dodávku tovaru.

5.4 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci - spotrebiteľ o svojom odstúpení informovať predávajúceho formou jednostranného právneho rokovania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, faxom alebo e-mailom na adresu info@obchod-vtp.cz. Kupujúci - spotrebiteľ môže tiež použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nachádzajúce sa na týchto webových stránkach; použitie vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy však nie je pre spotrebiteľa povinné.

5.5 Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od uzatvorenej kúpnej zmluvy, postačuje, aby odstúpenie od zmluvy bolo predávajúcemu odoslané pred uplynutím príslušnej lehoty.

5.6 Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy:

Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúcemu došlo oznámenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré predávajúci od spotrebiteľa obdržal, vrátane nákladov na dodanie tovaru (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku spotrebiteľom zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania predávajúcim ponúkaný). Pre vrátenie platieb použije predávajúci rovnaký platobný prostriedok, ktorý bol spotrebiteľom použitý pre pôvodnej transakcii, ak spotrebiteľ výslovne neurčil inak. Predávajúci vracia spotrebiteľovi platbu až po obdržaní vráteného tovaru alebo potom čo spotrebiteľ nedokáže, že tovar odoslal späť na určenú adresu predávajúceho, a to podľa toho, ktorá zo skutočností nastane skôr.
Spotrebiteľ je povinný bez zbytočného odkladu, alebo najneskôr do 14 dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, zaslať predávajúcemu späť na adresu AQUA 4U profistore s.r.o., Kpt. Jaroša 3225, 27601 Mělník alebo odovzdať predávajúcemu na adrese AQUA 4U profistore s.r.o., Kpt. Jaroša 3225, 27601 Mělník tovar obdržané na základe kúpnej zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol odoslaný pred uplynutím 14 dní. Tovar musí byť zabalený vo vhodnom obale, musí byť čisté a kompletné.
Priame náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ. Predávajúci upozorňuje spotrebiteľa, že ak tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátiť poštou, znáša spotrebiteľ priame náklady spojené s vrátením tovaru vo výške všetkých priamych nákladov.
Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na zistenie povahy a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti. Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností spotrebiteľa, je predávajúci oprávnený voči spotrebiteľovi uplatniť nárok na náhradu zníženej hodnoty tovaru a započítať ho na vrátenú čiastku.
5.7 Ak je spoločne s tovarom poskytnutý spotrebiteľmi darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy spotrebiteľom, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a spotrebiteľ je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6 Zodpovednosť za vady, záruka

6.1 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

6.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

  • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané
  • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa
  • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy
  • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti
  • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

6.3 Ustanovenia uvedené v čl. 6.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Miesto práva na výmenu tovaru má kupujúci v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu.

6.4 Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí, ak nemožno dokázať opak. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo zodpovednosti za vady najneskôr do 2 rokov od prevzatia tovaru.

6.5 Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese sídla spoločnosti, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar.

6.6 Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo osoby určené k oprave bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak urobí tak písomne ​​alebo elektronicky, musí uviesť svoje kontaktné údaje, popis chyby a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.

6.7 Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, je kupujúci podľa svojej voľby oprávnený uplatniť jednu z týchto variantov:

  • nárok na bezplatné odstránenie vady opravou
  • odstránenie chyby dodaním nové veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ak sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať výmenu tejto súčasti
  • primeranú zľavu z kúpnej ceny
  • vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia kupujúceho

Voľbu nároku oznámi kupujúci predávajúcemu pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Zmena vykonanej voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, žiadal Ak kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo oznámi kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Nezvolí Ak kupujúci svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

6.8 U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy, má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny (ďalej pozri § 2107 a nasl. Občianskeho zákonníka)

6.9 Kupujúci je v prípade reklamácie povinný preukázať nákup tovaru (originálom dokladu o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie beží od odovzdania / doručenia tovaru predávajúcemu alebo do miesta určeného na opravu. Tovar musí byť zabalený vo vhodnom obale, musí byť čisté a kompletné.

6.10 Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, ak sa nedohodnú strany písomne ​​na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

6.11 Ak odmietne predávajúci neoprávnene odstrániť vadu veci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

6.12 Predávajúci bude kupujúceho o vybavení reklamácie informovať podľa jeho požiadavky e-mailovou správou alebo prostredníctvom SMS.

6.13 U oprávnenej reklamácie náleží kupujúcim úhrada nevyhnutných nákladov.

6.14 Záruku za akosť v zmysle ust. § 2113 a nasledujúcich občianskeho zákonníka poskytuje predávajúci, ak je to v zmluve dohodnuté a / alebo ak to vyplýva z vyhlásenia predávajúceho a / alebo je záručná doba / doba použiteľnosti uvedená na obale alebo v reklame predmetného tovaru.

6.15 Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania alebo nedodržanie návodu na použitie.

7 Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

7.1 Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

7.2 Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

7.3 Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

7.4 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 písm. e) Občianskeho zákonníka.

7.5 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

8 Ochrana osobných údajov

8.1 Kupujúci súhlasí s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli predávajúcim spracované a uchovávané v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.

8.2 Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a adresa pre doručenie tovaru, prípadne aj ďalšie, ktoré oznámil predávajúcemu v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje ").

8.3 Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení predávajúcemu.

8.4 Kupujúci je oprávnený k zmene vo svojich osobných údajoch. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho.

8.5 Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

8.6 Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

8.7 Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

8.8 Kupujúci môže predávajúcemu oznámiť, že chce ukončiť zasielanie obchodných oznámení na elektronickú adresu, ktorú predávajúci získal v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy.