Odstúpenie od kúpnej zmluvy podnikateľom

Kupujúcemu podnikateľovi nemusí byť zo strany obchodu umožnené od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odstúpiť. Odstúpenie od kúpnej zmluvy posudzuje iba oprávnená osoba, konateľ kalabis@obchod-vtp.cz

Ak bude umožnené Kupujúcemu podnikateľovi odstúpiť od kúpnej zmluvy, potom tento berie na vedomie, že vrátená kúpna cena môže byť znížená o to, o čo sa znížila hodnota tovaru.

Ak bude umožnené Kupujúcemu podnikateľovi odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich dní a vrátený tovar nebude v originálnom obale vrátane všetkých súčastí a príslušenstva, potom Kupujúci podnikateľ berie na vedomie, že OBCHOD-VTP.CZ si vyhradzuje právo takéto vrátenie tovaru spoplatniť, a to takou čiastkou, ktorá obchodu vykompenzuje náklady, ktoré sú nevyhnutné vynaložiť pre znovuuvedenie tovaru do predaja.

Náhrada za zníženie hodnoty tovaru či náhrada nákladov na znovuuvedenie tovaru do predaja bude započítaná na vrátenú kúpnu cenu Kupujúcemu podnikateľovi.

Kupujúci podnikateľ nemôže odstúpiť od zmluvy z dôvodu výskytu vady, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju obdržal. To neplatí,

  • ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci;
  • ak použil Kupujúci vec ešte pred objavením vady;
  • ak spôsobil Kupujúci nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave svojím konaním alebo opomenutím
  • ak neoznámil Kupujúci podnikateľ vadu veci včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.